دبیر درس شیمی اقای جمال باوردی

تحصیلات:

 • دبیر رسمی آموزش شیمی
 • دبیر درس: شیمی دهم، یازدهم، دوازدهم
 • کارشناسی ارشد گرایش آموزش شیمی

محل تحصیل:

 • دانشکدە شهید بهشتی تهران

سوابق آموزشی:

 • مدیریت پژوهش سرای شیمی
 • تالیف کتاب شیمی طلایی دهم
 • تالیف کتاب شیمی طلایی یازدهم
 • تالیف کتاب شیمی طلایی دوازدهم
 • مولف جزوە طلایی مسائل کنکور
 • تالیف کتابچە ساختار لوویس
 • دوبار قبولی در رشتە پزشکی
 • زننده درصد 94/7 کنکور
 • 8 سال سابقە تدریس شیمی کنکور
 • دارندە الگوهای ذهنی بدون استفادە از فرمول
 • مخترع روش کوتاه در حل مسائل شیمی
 • تدریس کاملا مفهومی مباحث حفظی
 • مدرس پروازی شهرهای تهران، ارومیه،بوکان، سردشت و…